Laatste berichten

Kindervakantieweek Niftrik en Batenburg
2018-08-13

Kindervakantieweek Batenburg/Niftrik begonnen!


Het thema van de leuke kindervakantieweek van 13 t/m 16 augustus voor alle basisschoolkinderen van Batenburg en Niftrik is dit jaar ‘Cowboys en Indianen’. Op maandag 13 augustus was de start met 80 kinderen die al superleuk was met het hutten bouwen en knutselen!
Woensdag is de gezellige afsluitende feestavond en dan zijn we natuurlijk ook bij!


Boete voor snor-, bromfietsers en scooters die rijden in het centrum van Wijchen!!!!!
2018-08-12

Boete voor snor-, bromfietsers en scooters die rijden in het centrum van Wijchen!!!!!

Afbeeldingsresultaat voor verboden voor snorfietsen


 

Foto:

Vanaf de toegangspalen naar het centrum van Wijchen mogen snor- en bromfietsen niet verder rijden. Helaas gebeurt dit wel. De bezoekers en winkeliers van het centrum hebben hier veel last van. Ook ontstaan er verkeersonveilige situaties.

Daarom gaan  medewerkers van de gemeente Wijchen extra controleren op snor- en bromfietsen die door het centrum rijden. Met bromfietsen worden ook scooters bedoeld. Overtreders krijgen een boete, deze kost ongeveer 65 euro.

Waar mogen ze niet rijden
Het verbod op het rijden met een snor-, bromfiets of scooter geldt in het afgesloten deel van het centrum van Wijchen. Dat zijn de Touwslagersbaan, de Burchtstraat, de Markt, de Sterrebosweg, de Spoorstraat, de Kasteellaan vanaf de beweegbare paal. Ook geldt dit verbod op een deel van de Oosterweg. Dit is met verkeersborden aangegeven. 


Windmolens in Wichen
2018-06-21

Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?


Wijchen wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken zijn er diverse maatregelen nodig. Een daarvan is het opwekken van windenergie zoals op veel plaatsen al gebeurt. En in Wijchen zit daar nu net de uitdaging. 

Wijchen heeft 2 jaar geleden een Gedragscode opgesteld waarin kaders staan waaraan windmolens moeten voldoen. En die kaders zijn zo streng dat eerdere initiatiefnemers geen heil meer zien in windmolens in Wijchen, zo blijkt recent uit de media. En dat terwijl er in Beuningen een coöperatie in oprichting is die 4 of 5 windmolens gaat neerzetten met een hoogte die door de gedragscode van Wijchen wordt uitgesloten. Een deel van de opbrengst van de windmolens komt overigens ten goede aan de gemeenschap in Beuningen.

En hoe gaat het dan verder in Wijchen? Ja, dat vraagt Marlien Joosse CDA-raadslid zich ook af. En daarom heeft ze hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College. Want terwijl, zoals gezegd, in Wijchen een limiet wordt gesteld aan de hoogte van de windmolens, deze in Beuningen wel worden neergezet. En die vanuit de dorpsranden van Bergharen, Hernen, Leur en Woezik te zien zullen zijn. Hoe langer Wijchen wacht met een goed plan hoe meer kans er is dat de Provincie noodzaak ziet om in te grijpen en er voor de inwoners van Wijchen weinig meer te kiezen zal zijn.

Kortom het is de hoogste tijd voor een goed plan hoe we bereiken dat ook Wijchen in 2040 energie neutraal is. Daarom heeft het CDA deze schriftelijke vragen ingediend.

Ingediend op: 20 juni 2018

Aanleiding:

Wijchen heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat het energieverbruik zo laag mogelijk moet zijn en dat het restant duurzaam binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt.

Op 4 februari 2016 heeft de gemeenteraad een nulmeting vastgesteld. Hieruit blijkt dat bij de opwekking van duurzame energie ook wind als bron nodig is. Ook is door de gemeenteraad een ‘Gedragscode Windenergie’ vastgesteld. Met deze strengere regels is Wijchen uniek in de verre regio.

In februari 2018 gaf de wethouder daarover in de Gelderlander aan:

“Maar hij (=de Gedragscode) moet ook niet zo knellend zijn dat bijvoorbeeld de windmolens bij Bijsterhuizen er niet kunnen komen. Vanuit de provincie Gelderland komen signalen dat we snel de tijd van vrijblijvendheid voorbij zijn. Het is belangrijk dat we de regie rond de bouw van molens zelf in de hand houden.”

Het is nu 2,5 jaar later en initiatiefnemers geven aan dat met de huidige Wijchense regels geen windenergie mogelijk is. De ambities van de gemeenteraad kunnen vooralsnog niet worden waargemaakt.

Gelijktijdig zijn locatieplannen in buurgemeente Beuningen vergevorderd. Uit visuele projecties blijkt dat de geplande windmolens in onze dorpen Bergharen, Hernen, Leur en Woezik zeer goed zichtbaar zijn.

Het CDA Wijchen wil graag weten hoe het college aankijkt tegen deze ontwikkelingen. Daarom stelt het nu de volgende vragen:

 • Hoe kijkt het college aan tegen de uitlating van initiatiefnemers van windenenergie dat: “De financiering van een windmolenproject in Wijchen ondoenlijk is door de strenge regels in de gemeente”?
 • Acht het college het reëel haar doelstelling Wijchen energieneutraal 2040 te halen zonder de inzet van windmolens?
 • Zo niet, wat betekent dit voor de ‘Gedragscode Windenergie’?
 • Is het college zich bewust dat wanneer Wijchen niet tijdig met een plan komt de Provincie dit kan gaan bepalen, waardoor minder inbreng voor bewoners mogelijk is en minder kans is dat er rendement terugvloeit naar de Wijchense gemeenschap?
 • Kennelijk is het in de buurgemeente Beuningen wel mogelijk 3 tot 5 windmolens te plaatsen. Hoe verklaart het college dit in relatie tot dat dit in Wijchen tot nu toe onmogelijk blijkt te zijn?
 • In hoeverre is de gemeente Wijchen in overleg met de gemeente Beuningen over de windmolenlocaties aldaar en de (ruimtelijke) gevolgen die dit heeft voor Bergharen, Hernen, Leur en Woezik?
 • Op welke wijze stelt het college de inwoners van Bergharen, Hernen, Leur en Woezik hiervan tijdig in kennis en hoe neemt het de gemeenteraad hierin mee?
 • Welke plannen zijn er voor windmolens in onze andere buurgemeenten en hoe raken deze (ruimtelijk) onze gemeente?


Controle hondenbelasting
2018-06-21

Controle hondenbelasting


Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vaak vergeten hondeneigenaren aangifte te doen van de aanschaf van een hond. Vanaf 18 juni controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting.

Het is mogelijk dat een controleur van Munitax in deze periode bij u aanbelt. Natuurlijk kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat door Munitax is verstrekt. Bent u niet thuis en vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan, dan laat hij een aangifteformulier achter. U bent verplicht dit formulier in te vullen en retour zenden. Ook als u geen hond heeft.

Uw hond aangeven kan via deze website www.munitax.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Telefonisch kunt u ook een aangifteformulier opvragen via telefoonnummer 024 – 67 80 962.


Goede doelen week Niftrik
2018-06-15

NIEUW INITIATIEF!!!!! Goede doelen week Niftrik.

 


 

NIEUW INITIATIEF!!!!!

Eén gezamenlijke collecte in Niftrik

Dit gaan we de Goede doelen week Niftrik noemen

Wie doen er mee?

De collectes die ook in 2017 bij u langs de deur kwamen

KWF, Diabetesfonds, Alzheimer Nederland, Hartstichting, Nierstichting

Wanneer?

Week 36, van 3 tot 7 september 2018

Wat houd het in?

Er word 1 x gecollecteerd voor 5 goede doelen

Waarom?

Men vind het niet fijn als er vaak collectanten aan de deur staan 

en het is moeilijk om aan collectanten te komen

Wie doen er niet mee

Acties vanuit school of Niftrikse verenigingen, Vastenactie

Waarom dit initiatief?

In omliggende dorpen word het al langer gedaan en als positief ervaren,

Toen we vorig jaar hoorde dat Ravenstein zo’n positieve berichten schreef was het voor ons aanleiding om daar informatie in te winnen en daarna voldoende reden om ook in Niftrik een Goede doelen week te organiseren.

Wil je meer informatie?

Mail naar: goededoelenniftrik@hotmail.com


De gemeente haalt uw afval anders op!
2018-05-29

De gemeente haalt uw afval anders op!


Vanaf zaterdag 2 juni verandert de manier waarop de gemeente het afval bij u op gaat halen.

De gemeente meldt ons: “Hierover vertellen wij u meer in een extra afvalwijzer die iedereen deze week in de bus krijgt.

  Wat verandert er?
Vanaf zaterdag 2 juni veranderen de volgende dingen:

 • We komen bij de meeste bewoners het afval op een andere dag ophalen. Welke dag dat is, leest u op de afvalwijzer. Alle inzameldagen vindt u ook op www.dar.nl/afvalwijzer of via de Dar-app.
 • Ook de tijd waarop we uw container legen of plastic ophalen, kan veranderen. Zet daarom uw afval voor 7.30 uur aan de straat op de dag dat wij uw afval ophalen. Halen wij ’s avonds uw oud papier op? Zet het dan om 18.00 uur aan de straat.
 • Uw plastic+-afval halen wij vanaf 2 juni op dezelfde dag als uw restafval op.
 • In de maanden juni, juli en augustus is er een eenmalige proef waarbij we bij de gft-containers iedere week leegmaken.
 • Vanaf 2 juni ziet u de groene Dar-auto’s door de straat rijden om uw afval op te halen.

  Afvalwijzer niet ontvangen?
Heeft u de afvalwijzer niet ontvangen? Bel dan vanaf 4 juni naar Dar. U kunt hen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur bereiken via 024 371 60 00. Heeft u een papieren afvalwijzer aangevraagd voor 2018? Dan krijgt u deze ook in 2019. Alle andere huishoudens krijgen voor 2019 geen papieren afvalwijzer.”

 


D66 Wijchen wil informatie over aardgasaansluitingen in Wijchen
2018-05-01

D66 Wijchen wil informatie over aardgasaansluitingen.


In januari 2018 werd in Den Haag het gasdebat gehouden. Centraal daarin stond het vervallen van gasaansluitingen; de zogenaamde ‘aansluitplicht’ van nieuwbouw op het aardgasnetwerk. Vooruitlopend op het vervallen van de aansluitplicht heeft netbeheerder Stedin aangekondigd een inkeerregeling in het leven te roepen om ervoor te zorgen dat geplande nieuwbouwprojecten niet op het aardgas worden aangesloten. D66 Wijchen wil aanvullende informatie over de impact hiervan voor Wijchen.

“Een mooie ontwikkeling vindt D66 Wijchen, want het niet aansluiten van aardgas draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van Wijchen.”zo verklaart raadslid Esther Dauphin. “Het helpt huiseigenaren in het maken van duurzame keuzes, omdat er geen grote investeringen hoeven te worden gedaan om huizen om af te koppelen van het gas.”

“In Wijchen staan omvangrijke nieuwbouwprojecten gepland en dit biedt kansen om de aansluiting op gas te heroverwegen. De inkeerregeling van netbeheerder Stedin betreft het openbreken van het contract tussen de netbeheerder en de ontwikkelaar. Onze netbeheerder Liander sluit geen contracten af met projectontwikkelaars, een inkeerregeling is dus niet aan de orde. Liander is bereid om bij nieuwbouwlocaties waar de infrastructuur al is aangelegd, maar nog geen woningen zijn gebouwd, in gesprek te gaan met de ontwikkelaars om te kijken of er mogelijkheden zijn om de woningen niet op aardgas aan te sluiten.”

Genoeg redenen voor D66 Wijchen om meer informatie op te halen bij het college. Dauphin heeft middels een zogenoemde schriftelijke vraag om de volgende vragen gesteld

 1.  Is het college op de hoogte van de deze ontwikkelingen bij Liander? Welke contacten zijn er met Liander op dit vlak geweest?
 2. Hoe staat het met de plannen van het college om nieuwbouw niet op aardgas aan te sluiten?
 3. Is het college bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Huurlingsedam alsnog gasloos te bouwen?
 4. Zijn er plannen om in Wijchen (bestaande) wijken op een andere, meer duurzame manier te gaan verwarmen? Zo ja, welke plannen zijn dit?
 5. Is het college bereid om samen met netbeheerder Liander te onderzoeken welke kansen er zijn om het aantal gasaansluitingen in Wijchen te verminderen?
 6. In het coalitieakkoord geeft het college aan dat ze initiatieven als afkoppelen van gas wil aanjagen. Is het college het met D66 Wijchen eens dat Wijchen zich aan moet sluiten bij het leerprogramma rond de proeftuinen van aardgasvrije bestaande wijken? (Brief ministerie BZK, 3 april 2018)?

Voor het behandelen van een schriftelijke vraag heeft het college twee weken de tijd.


Rijkswaterstaat (RWS) beloofde beterschap maar er gebeurde niets.
2018-04-23

Kinderen op de Niftrikse brug kunnen maar beter oppassen!!!!


NIFTRIK - Boos. Gijs van Dijk uit Niftrik is boos. Al jaren houdt hij bij wat er met de verkeersbrug naar Ravenstein aan de hand is. ,,Lawaaioverlast, is het belangrijkste probleem, dat weten we nou wel. En dat lijkt een gelopen race. Rijkswaterstaat pakt dat pas aan bij het groot onderhoud in 2025.’’

Behalve dat lawaai is er volgens Van Dijk meer aan de hand. Gevaarlijke situaties waar maar steeds niets aan gebeurd. ,,Ik heb in januari 2017 al geconstateerd dat er gaten zitten in de ballustrade. Dat heb ik meteen bij Rijkswaterstaat gemeld. Het is gevaarlijk voor kinderen die daar soms lopen. Ze kunnen zo naar beneden vallen.’’

Rijkswaterstaat (RWS) beloofde beterschap maar er gebeurde niets. 


Antwoord van de Minister van infrastructuur en waterstaat op vragen van Sienot en Jetten (beide D66)
2018-04-20

Geluidshinder van de A50 in Niftrik!!!


Afbeeldingsresultaat voor brug a50 Niftrik

Geachte voorzitter,

Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Jetten en Sienot (beiden D66) over geluidshinder van de A50 in Niftrik. Deze vragen heb ik ontvangen op

20 februari 2018.

 

Vraag 1

Bent u bekend met de situatie in Niftrik waar al jarenlang overlast wordt ervaren van verkeer op de A50 als gevolg van het toegepaste type asfalt en de voegconstructie met de brug naar Ravenstein?

Antwoord 1

Ja, ik ben bekend met de situatie dat er in Niftrik geluidhinder wordt ervaren van de A50 en de voegconstructie van de Maasbrug.

 

Vraag 2

Kunt u aangeven wat er feitelijk bekend is bij Rijkswaterstaat (RWS) over de verwachte geluidshinder per type asfalt?

 

Antwoord 2

Het standaard wegdektype dat wordt toegepast op autosnelwegen is enkellaags Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB), zo ook op de A50 nabij Niftrik. Enkellaags ZOAB wordt ook wel de standaard akoestische kwaliteit genoemd; de akoestische prestatie van dit wegdektype wordt afgezet tegen het referentiewegdek Dicht Asfalt Beton (DAB).

De geluidreductie van enkellaags ZOAB bedraagt gemiddeld ca. 3 dB ten opzichte van DAB. De geluidreductie van tweelaags ZOAB bedraagt gemiddeld ca. 5 dB ten opzichte van DAB.

 

Vraag 3

Kunt u aangeven wat er feitelijk bekend is bij RWS over de verwachte geluidshinder per type voegconstructie?

 

Antwoord 3

Van de toegepaste voegovergangen op het hoofdwegenet is per voegovergang de geluidshinder bekend. Deze zijn vastgesteld op basis van metingen. Door Rijkswaterstaat zijn stille voegovergangen ontwikkeld om de geluidhinder te beperken. Het effect hiervan is ca 5 dB t.o.v. de normale voegovergangen.

 

Vraag 4

Kunt u aangeven of de betreffende voegen voldoen aan de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (Rijkswaterstaat Technisch Document)?

 

Antwoord 4

De Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK) betreft een beoordeling van onder andere de draagkracht van een kunstwerk en de restlevensduur van een kunstwerk en voegovergang. Uit de inspectie in 2017 van de voegovergang blijkt dat deze nog niet einde levensduur heeft bereikt. Hiermee voldoen de voegen aan de ROK.

Afbeeldingsresultaat voor brug a50 Niftrik

Vraag 5

Kunt u aangeven wat de berekende geluidshinder is voor het dorp Niftrik, zowel aan de oost- als westzijde van de A50?

 

Antwoord 5

Hoe hoog het geluidniveau langs een rijksweg mag zijn, hangt af van de locatie. Aan weerszijden van de rijkswegen zijn hiervoor ongeveer 60.000 referentiepunten ingesteld. De referentiepunten liggen steeds op 50 meter afstand van de weg, op 4 meter hoogte en 100 meter uit elkaar. Voor ieder referentiepunt geldt een eigen geluidsproductieplafond (GPP), passend bij de situatie ter plekke.

 

Jaarlijks wordt de actuele geluidproductie op de referentiepunten bepaald. Ten oosten van de A50 ter hoogte van Niftrik mag de maximale geluidsproductie tussen de 59 - 62 dB bedragen. Ten westen van de A50 ligt dit rond de 69 - 71 dB. Uit het meest recente nalevingsverslag van 2016 blijkt dat de geluidproductie ter hoogte van Niftrik 0,3 – 0,4 dB onder de maximaal toegestane geluidsproductie ligt.

 

 

Vraag 6

Wat zijn de overwegingen geweest om dit type voegconstructie aan te leggen bij de brug?

 

Antwoord 6

Ten tijde van de realisatie van de brug is de huidige voeg gekozen op basis van de overspanning, soort constructie en de gewenste levensduur van de voeg.

Geluidemissie was destijds geen criterium bij de aanleg van een voegovergang. Inmiddels zijn er door RWS stille voegovergangen ontwikkeld en is dit wel het geval bij de aanleg en vervanging van voegovergangen. Dit betekent dat bij einde levensduur van dit type voegovergang er een stillere voor terugkomt.

 

Vraag 7

Wat zijn de overwegingen geweest om bij de vernieuwing van het wegdek in 2012/2013 geen extra stil dubbellaags zeer open asfaltbeton aan te leggen op dit tracé, terwijl dit wel is toegepast bij andere tracés blijkens het recente notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport op 11 december 2017?

 

Antwoord 7

In het eerste nalevingsverslag over het jaar 2013 werd ter hoogte van Niftrik een onderschrijding van de geluidproductieplafonds (GPP’s) van 1,2 dB berekend. Derhalve was er geen aanleiding om de aanleg van een stiller wegdek in de vorm van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton te overwegen.

 

Vraag 8

Bent u bereid om de voegconstructie aan te passen, gezien het feit dat de installatie van de suskasten aan de onderzijde onvoldoende positief effect sorteert op het verminderen van de geluidshinder? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord 8

Momenteel wordt er geen nieuwe voegconstructie overwogen omdat de voegconstructie nog niet aan einde van de levensduur is.

 

Vraag 9

Deelt u de mening dat RWS primair verantwoordelijk is voor de geluidshinder van de A50 en dat de kosten voor geluiddempende maatregelen, zoals een geluidsscherm of –wal daarmee ook ten laste moeten komen van RWS? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om de geluidsschermen op het betreffende tracé te verlengen en/of te verduurzamen?

 

Antwoord 9

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor naleving van de geluidproductieplafonds (GPP’s) langs de A50. Hierbij baseert Rijkswaterstaat zich op hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Omdat er op korte termijn nog geen overschrijding van de GPP’s wordt verwacht is er geen aanleiding om maatregelen te overwegen.

 

Vraag 10

Bent u gezien de lange geschiedenis van dit dossier en de aanhoudende problematiek en overlast bereid om bij Niftrik een pilot uit te voeren met actuele geluidsmetingen in plaats van -berekeningen?

 

Antwoord 10

De systematiek van naleving van de geluidproductieplafonds is gestoeld op geluidberekeningen. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van verschillen tussen meten en rekenen. Met in achtneming van de lokale situatie en de onzekerheden in de geluidsmetingen, is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er hier sprake is van een situatie waarbij de rekenmethode tot onvoldoende betrouwbare resultaten zou leiden.  Rijkswaterstaat zal daarom geen geluidmetingen initiëren.

 

Hoogachtend,

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,


drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

 


Sta eens stil bij mantelzorg
2018-04-03

Bedank uw mantelzorger!!!!


De gemeente Wijchen laat weten: “Wij vinden de inzet van mantelzorgers belangrijk. Deze inzet belonen wij graag. Daarom stellen wij een bedrag van € 150,- beschikbaar aan iedereen die mantelzorg krijgt. Zo kunnen zij daarmee zelf hun mantelzorger(s) bedanken. Dit noemen we een mantelzorgwaardering. Hieronder leest u hier meer over.

Wat zijn de regels voor mantelzorgwaardering?
Er zijn regels verbonden aan de mantelzorgwaardering. De mantelzorger zorgt minstens acht uur per week voor u. En zorgde in 2018 minimaal drie maanden achter elkaar voor u. Het gaat om meer dan wat familieleden of huisgenoten normaal gesproken voor elkaar doen. De mantelzorgwaardering kunt u één keer per jaar aanvragen. Dit kan van 1 april tot en met 31 december 2018.

Hoe vraagt u de mantelzorgwaardering aan?
Op www.wijchen.nl/mantelzorgwaardering leest u alle informatie en vraagt u met uw DigiD makkelijk de mantelzorgwaardering aan. Vraagt u het liever op papier aan? Dan kunt u het formulier op de website ook printen. Of haal het formulier op bij het sociaal wijkteam. Vul het aanvraagformulier helemaal in en stuur het naar de gemeente Wijchen, t.a.v. Backoffice Wmo en Jeugd, postbus 9000, 6600 HA Wijchen.”

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het sociaal wijkteam via telefoonnummer 024 642 57 59.


Verkeer van `Verkeersplaza`
Regionieuws NB oost

Struin kalender


Sponsors

de Haar keukens
Your Style
Buurtsuper Lamers
Van Stippent
Van Stippent vliegengordijnen
Frank Lemmers bouw
Autobedrijf A van den Berg