Welkom

Welkom op de site van Niftrik.

Deze site wordt u aangeboden en onderhouden door de Leefbaarheidsgroep.

 
 

Laatste 5 berichten

Windmolengate in Wijchen
2018-03-09

VVD Wijchen maakt zich zorgen om ontwikkelingen Gedragscode Windenergie Wijchen


Windmolengate in Wijchen

De in 2016 vastgestelde Gedragscode Windenergie Wijchen komt op losse schroeven te staan. Een aantal politieke partijen heeft aangegeven de gedragscode na de verkiezingen zo snel mogelijk van tafel te vegen. In de omgeving van de diverse kernen neemt het aantal bouwlocaties voor windmolens drastisch toe. Bovendien wordt voorbijgegaan aan het draagvlak onder bewoners rondom de potentiële bouwlocaties. De VVD maakt zich zorgen om deze ontwikkelingen en houdt vast aan de vastgestelde gedragscode.

Onder belangstelling van veel inwoners is de gedragscode zorgvuldig tot stand gekomen. Met deze code heeft niet alleen de investeerder, maar hebben ook omwonenden een stem in de besluitvorming rondom het plaatsen van windmolens. Op dit moment kunnen er windmolens worden gebouwd indien een meerderheid van de omwonenden akkoord is met de plaatsing.

Met het ter discussiestellen van de gedragscode komt de inspraak van inwoners vroegtijdig in het geding. Ondanks dat de evaluatie in 2019 plaatsvindt neemt een aantal linkse partijen een voorschot op het beleid van de komende gemeenteraadsperiode. Daarnaast zet de Wijchense VVD vraagtekens bij de onderbouwing van het ‘Programmaboek Energieneutraal Wijchen 2040’. Belangrijke nieuwe ontwikkelingen als geothermie en waterkracht zijn volgens de liberalen onnodig buiten beschouwing gelaten.

Programmaboek Energieneutraal Wijchen 2040
Daarnaast staat met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in het vooruitzicht het Programmaboek Energieneutraal Wijchen 2040 op de raadsagenda. In het programmaboek wordt ingezet op besparing, systeemaanpassingen en duurzaam opwekken. Tot minimaal 2023 spelen windmolens een cruciale factor in het opwekken van energie.

 

Wat raadslid Alice Vroom betreft wordt in het programmaboek te zwaar geleund op windenergie en dat moet anders. “De gedragscode blijft en wij willen het Programmaboek Energieneutraal Wijchen 2040 van de raadstafel terug naar de tekentafel. Het is niet te verkroppen dat een paar dagen voor de verkiezingen, de gedragscode op losse schroeven komt te staan en de stem van inwoners wordt ontnomen. Daarnaast is het onbestaanbaar dat een tonnen kostend duurzaamheidsbeleid kort voor het aantreden van een nieuwe gemeenteraad erdoorheen worden gejast.”, aldus Vroom.


'Wijchense windmolens komen er hoe dan ook'
2018-02-22
WIJCHEN - Binnen nu en vijf jaar moeten er in de gemeente Wijchen hoe dan ook minimaal drie windturbines draaien om schone energie op te wekken. Desnoods wordt Wijchens eigen 'gedragscode' rond windmolens daarvoor aangepast.

 

 

Wat burgemeester en wethouders betreft, slaagt het initiatief van Wind in Wijchen om windmolens te bouwen langs de Nieuwe Wetering ten noorden van bedrijventerrein Bijsterhuizen. Stopt dat project doordat het financieel of procedureel niet haalbaar blijkt, dan moeten de regels tegen het licht worden gehouden om het bouwen van windmolens te vergemakkelijken

Stimuleren

Dat staat tenminste in het Programmaboek Energieneutraal Wijchen 2040, waarin zestien projecten beschreven staan die het opwekken van schone energie snel moeten stimuleren en het gebruik van vervuilende energieverbruik drastisch moeten verlagen. De gemeenteraad geeft daar, zo is de bedoeling, in de laatste vergadering voor de raadsverkiezingen een klap op.

De regels zijn vervat in de Gedragscode Windenergie. Die werd in 2015 met intensieve burgerparticipatie in alle Wijchense dorpen opgesteld en beschrijft de voorwaarden waaraan windmolenparken moeten voldoen. Zo moet twee derde van de omwonenden in een straal van een kilometer van een windmolen akkoord gaan.

Taboe

Volgens verantwoordelijk wethouder Titus Burgers moet het aanpassen van de gedragscode geen taboe zijn. ,,De code is bedoeld om windmolens zorgvuldig te kunnen inpassen in Wijchen, om draagvlak te creëren'', zegt hij.

,,Maar hij moet ook niet zo knellend zijn dat bijvoorbeeld de windmolens bij Bijsterhuizen er niet kunnen komen. Vanuit de provincie Gelderland komen signalen dat we snel de tijd van vrijblijvendheid voorbij zijn. Het is belangrijk dat we de regie rond de bouw van molens zelf in de hand houden.''

Burgers noemt het genoemde programmaboek 'stevig ambitieus'. Er staan zestien projecten in die snel moeten worden opgestart om het fossiel energieverbruik in Wijchen in 2022 al met 21 procent te laten dalen. In 2040 moet Wijchen zo weinig energie verbruiken en zo veel schone stroom opwekken, dat het op 'nul' uitkomt. Nieuwe ideeën blijven welkom, aldus Burgers: ,,Dit is een levend draaiboek''.

Warmtenet

Naast de windmolens krijgen nog twee projecten prioriteit vanwege de verwachte energieopbrengst. Wijchen wil bedrijventerrein Bijsterhuizen zo snel mogelijk energieneutraal maken. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van een warmtenet (waarbij geproduceerde warmte van het ene bedrijf het andere kan verwarmen) en het bedekken van daken met zonnepanelen. Ook moeten over vijf jaar 500 bestaande woningen het al zonder aardgas doen. Bij nieuwbouw wordt aardgasloos het uitgangspunt.


Landelijke én lokale D66 willen snelweghinder aanpakken
2018-02-19
BEUNINGEN/EWIJK/NIFTRIK - Zowel landelijk als lokaal stort D66 zich op de Maas en Waalse snelwegen. De Beuningse fractie wil dat de maximumsnelheid op zowel de A50 als de A73 teruggaat naar 100 kilometer per uur, terwijl de Tweede Kamerfractie meer geluidsmaatregelen op de A50 nabij Niftrik wil. 

Snelweghinder is een hot item in de regio geworden; zeker in verkiezingstijd. D66 in Beuningen opent het politieke debat over de 'asfaltoverlast', door stelling te nemen: de limiet op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg mag niet omhoog van 120 naar 130 per uur, maar moet juist omlaag naar 100 per uur. Daarmee reageert de fractie op zowel het voornemen van het ministerie van Infrastructuur om van 120 naar 130 te gaan. En tevens op de blijvende zorg in vooral Ewijk over de luchtkwaliteit, die bedreigt zou worden door uitstoot van stikstof en fijnstof. D66 heeft laten uitrekenen dat de fijnstofuitstoot met gemiddeld 6 procent en de stikstofuitstoot zelfs met 27 procent toeneemt; terwijl de tijdswinst op de A50 slechts 47 seconden bedraagt..

Bomen in de berm

Ook verwijst D66 in Beuningen naar het GGD-onderzoek, waaruit zou blijken dat steeds meer Beuningenaren wakker liggen van de A73. Daarom moet, wat deze driemansfractie betreft, ook daar de limiet terug van 120 naar 100 per uur. Bovendien wil D66 meer geluidschermen en meer bomen langs de snelwegen, zodat die fijn- en stikstof kunnen afvangen. 

Rijkswaterstaat laat als snelwegbeheerder en uitvoerder van het ministerie desgevraagd weten dat het D66 in Beuningen, net als ieder ander, vrij staat om tot 22 maart bezwaar tegen de limietsverhoging te maken.

Voegovergangen

De D66-geloofsgenoten in Den Haag zullen onderwijl vandaag of morgen Kamervragen stellen over de situatie in Niftrik. Zij vragen aandacht voor het lawaai dat de voegovergangen van de Maasbrug opleveren. De fractie wil weten of de minister bereid is om stillere voegovergangen aan te leggen en een stukje A50 met stiller dubbellaags zoab (zeer open asfalbeton) uit te voeren.

De D66-kamerfractie stelt ook voor om van de A50 bij Niftrik een proefproject te maken: meet geluidhinder feitelijk in plaats van op basis van berekeningen. Naar verwachting zal minister Cora van Nieuwenhuizen de vragen binnen drie weken beantwoorden.


D66 Wijchen tegen snelwegoverlast bij Niftrik
2018-02-19
D66 Wijchen tegen snelwegoverlast bij Niftrik!!!!!!

Het hoeft geen betoog dat de inwoners van Niftrik de snelwegoverlast die de A50 veroorzaakt meer dan beu zijn. De oorzaak ligt met name in het toegepaste type asfalt en de voegconstructie van de brug naar Ravenstein. Ook de geluidschermen zijn alles behalve optimaal. D66 Wijchen maakt zich via de landelijke politiek sterk om hier wat aan te doen.

De verantwoordelijkheid voor de A50 ligt bij de landelijke overheid en bij Rijkswaterstaat. Naar aanleiding van onze vraag aan wethouder Loermans over de kapotte geluidsschermen bij Niftrik in mei 2017 gaf aan dat Rijkswaterstaat heeft verzekerd dat de reparatie zou gebeuren. Vervolgens gaf hij ook in De Gelderlander aan “We hebben weinig invloed daarop.”

Al voor de vragen aan de wethouder heeft D66 Wijchen zich al sterk gemaakt om de problematiek rondom de geluidsoverlast op de kaart te zetten. Een en ander resulteerde in het opnemen hiervan in het landelijk programma van D66. Niet voor niets, zo blijkt. De fractie van D66 in de Tweede Kamer is er mee aan de slag gegaan. In november 2017 bracht onze lokaal afgevaardigde Rob Jetten al samen met de wethouder een bezoek aan Niftrik om poolshoogte te nemen. Onder andere sprak hij met de Leefbaarheidsgroep en gaf later via Twitter aan “Ik ga uitzoeken of maatregelen mogelijk zijn.” Belofte maakt schuld en Jetten heeft samen met D66 collega Matthijs Sienot schriftelijke vragen ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Kern van de vragen is niet alleen om de problematiek te laten onderkennen door de minister, maar ook op te roepen tot onderzoek én maatregelen. Zo wordt er gevraagd waarom er in 2013 geen extra stil dubbellaags zeer open asfaltbeton is gebruikt bij de toenmalige vernieuwing van het tracé. Ook stellen de leden de vraag of de voegconstructies alsnog aangepast gaat worden en welke maatregelen er kunnen worden genomen om de geluidschermen te verlengen en te verduurzamen.

“Als je verkondigt dat je lokaal betrokken bent met de kracht van een landelijke organisatie, dan moet je daar ook naar handelen.” aldus Arjan Moerman, voorlichter en kandidaat raadslid. “De bereikbaarheid van onze gemeente is een groot goed, daar heeft met name Willy Brink al meermaals een beroep gedaan op onze connecties binnen de provincie en Den Haag. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat dit tot grote mate van overlast kan leidt bij de inwoners van Niftrik. Niet meer dan vanzelfsprekend dat we meermaals hierover contact hebben gezocht met Rob Jetten. Overigens hebben we ook de ervaringen van de inwoners van Leur en Bergharen duidelijk aangegeven. We zijn erg blij met het feit dat Jetten en Sienot nu duidelijk de geluidsoverlast aanhangig hebben gemaakt bij de minister. We zijn erg benieuwd naar de antwoorden van de minister.”

Bekijk hier de brief met schriftelijke vragen van D66 aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.


Bezwaren tegen meer Lawaai.
2018-02-15
Drie bezwaren tegen meer lawaai Loonse Waard !!!!!

WIJCHEN/NIFTRIK - Het plan om bedrijventerrein Loonse Waard nabij Niftrik hogere geluidsnormen te geven, heeft drie bezwaren opgeleverd.

Twee particulieren en één ondernemer zien het niet zitten dat de bedrijven die er zitten in zuid-westelijke richting meer lawaai mogen maken. De gemeente wil dat toestaan, om zo enkele bedrijven wat meer mogelijkheden te geven. De extra herrie om moet uitwaaien richting Maas. 

Hun protest tegen de aanpassing van het bestemmingsplan gaat nu eerst door de Wijchense politiek beoordeeld worden. Daarna kunnen de drie tegenstanders desgewenst naar de rechter.


Bedrijven Loonse Waard mogen meer lawaai maken
2017-12-22

Bedrijven Loonse Waard mogen meer lawaai maken!!!

WIJCHEN/NIFTRIK/BALGOIJ - De bedrijven die gevestigd zijn op de Loonse Waard mogen - als het aan de gemeente Wijchen ligt - in de toekomst iets meer geluid produceren. Dat mag dan alleen in zuid-westelijke richting te horen zijn, zodat inwoners van Wijchen, Niftrik en Balgoij daar geen last van hebben. 


De gemeente gaat het bestemmingsplan actualiseren en wil daarbij de bedrijven die langs de dode Maasarm zitten van dienst zijn. De ondernemingen zitten aan hun geluidsgrenzen, mede door de klei- en zandafgravingen die tot 2009 werden uitgevoerd. Daardoor kwam er meer water en dat draagt geluid verder dan de voormalige kleigronden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volgens de gemeente moet het mogelijk zijn dat de bedrijven hun werkzaamheden iets uitbreiden, zonder dat geluid in westelijke, noordelijke en oostelijke richting uitdijt. Daarbij zal ook het Brabantse Neerloon - aan de overzijde van de rivier - geen extra geluidshinder moeten ervaren, omdat dat weer ver genoeg van het bedrijventerrein af ligt. Overigens hebben de bedrijven nog meer uitbreidingswensen, maar die zijn onmogelijk omdat het lawaai dan ook richting de bewoonde wereld gaat. 

 

Jachthaven De Batavier, met op de achtergrond de zware industriële bedrijvigheid van de Loonse Waard.

Afbeeldingsresultaat voor jachthaven de batavier

Twee panden krijgen volgens de gemeente met extra geluidshinder te maken: een woonboot en de beheerderswoning van jachthaven De Batavier. De woonbooteigenaar ziet geen bezwaar, maar het bestuur van de jachthaven baalt van het oprekken van de lawaaigrenzen en ziet de recreatieve waarde van het gebied afnemen. 

De Loonse Waard is midden jaren zeventig ontstaan als vestigingslocatie voor enkele 'zware categoriebedrijven', die geluidhinder kunnen veroorzaken. Momenteel zitten er zo'n tien bedrijven, waarvan de helft flink wat decibellen kan produceren. Ook het bestemmingsplan stamt al uit 1976. Binnen de procedure voor de bestemmingsplanaanpassing zijn bezwaren nog mogelijk. 


De Meanderende Maas
2017-12-17

De Meanderende Maas.


Verschillende overheidsorganisaties werken samen aan het project Meanderende Maas. Het project wordt gecoördineerd door waterschap Aa en Maas. De projectorganisatie gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Het project richt zich op beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluizen bij Lith. Voor de gelderse kant gaat het om het stuk vanaf Niftrik via Batenburg tot aan Alphen in de gemeente West Maas en Waal.

Planning?

De projectorganisatie vindt het erg belangrijk om in de eerste fase intensief in gesprek te gaan met belanghebbenden, bedrijven, grondeigenaren, inwoners en andere partijen. Als ze met hen hebben gesproken, ideeën hebben opgehaald en uitgebreid onderzoek hebben gedaan, wordt het plan verder uitgewerkt. Dit plan moet in 2020 afgerond zijn, waarna een inspraaktraject volgt. Naar verwachting gaat de schop in 2023 in de grond.

Wilt u meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website van de Meanderende Maas.

Samenvatting

Notitie Integrale Alternatievenontwikkeling en Beoordeling

Aanleiding en context van het project

De dijk langs de zuidzijde van de Maas, in het traject tussen Ravenstein en Lith, voldoet niet op alle delen aan de nieuwe veiligheidsnorm die op 1 januari 2017 is vastgelegd in de Waterwet. De kans op een overstroming is  groter dan toegestaan, door de klimaatverandering. Ook wonen er meer mensen achter de dijk en zijn er meer bedrijven en wegen om te beschermen dan tijdens het vaststellen van de oude norm.

Dit zijn de redenen dat het project Meanderende Maas/Ravenstein-Lith is gestart. Het project valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin Rijk en waterschappen samenwerken om de verschillende delen van Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het project is ook onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uit het MIRT-onderzoek in 2016 is gebleken dat een combinatie van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsgerichte maatregelen substantieel bijdraagt aan de waterveiligheid. Bovendien levert dit synergie op met ambities en opgaven van de partners, bijvoorbeeld op het gebied van economie, recreatie en ecologie. De kracht zit in de combinatie van robuuste maatregelen dicht bij de Maas en het herstellen van de landschappelijke en natuurlijke betekenis van de oude natuurlijke meanders.  

 

Ieder project is opgedeeld in drie fasen van ieder grofweg twee jaar. In die fasen worden de oplossingen van grof naar fijn uitgewerkt. In de verkenning worden vanuit alternatieven, de kansrijke alternatieven gekozen en vervolgens wordt het voorkeursalternatief bepaald. In de planuitwerking werken we dit voorkeursalternatief verder uit en maken de formele juridische documenten zoals een Projectplan en vragen vergunningen aan. In de realisatie maken we het uitvoeringsontwerp, kopen de benodigde gronden aan, vragen uitvoeringsvergunningen aan en voeren de maatregelen buiten uit. 

Doel en doelgroep notitie

De Notitie integrale alternatievenontwikkeling en beoordeling is een belangrijke leidraad voor de verkenningsfase van het project. De notitie geeft duidelijkheid over de manier waarop we in de tweede helft van 2018 kansrijke alternatieven ontwikkelen. Met als einddoel een haalbaar en breed gedragen voorkeursalternatief in 2019. De kansrijke alternatieven en het voorkeursalternatief worden vastgesteld door de Stuurgroep van de Verkenning Meanderende Maas. Het document biedt houvast aan bestuurders, ambtelijke projectpartners, belanghebbenden, externe adviseurs en het projectteam zelf.

Maasbrede proces

Langs de Maas zijn verschillende andere dijkversterkings- en rivierverruimingsprojecten gepland. Rivierverruiming leidt tot verlaging van de waterstandslijn bij (zeer) hoge waterstanden. Dit is een denkbeeldige lijn langs de rivier waarmee onder andere de benodigde hoogte van de dijk wordt bepaald. Een overkoepelend Maasbreed project is ervoor verantwoordelijk om in 2018 te bepalen welke rivierverruimingsmaatregelen nu en in de toekomst kansrijk zijn en tot welke waterstandslijn dit leidt op de lange termijn. Dit noemen we de ‘adaptieve uitvoeringsstrategie van de bedijkte Maas’. Deze leggen de verantwoordelijke Provincies formeel vast in een Maasbrede structuurvisie. De effecten van deze toekomstige maatregelen onderzoeken we in een Milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze geeft dus Maasbreed de milieu-afweging, en geeft ook voldoende informatie voor de milieu-afweging voor het Voorkeursalternatief van de Meanderende Maas/Ravenstein-Lith. Deze notitie geeft bouwstenen aan vanuit het project voor dit Maasbrede proces.

Als deze Maasbrede procedure te langzaam gaat of niet voldoende gedetailleerd is, dan is een structuurvisie en m.e.r. procedure specifiek voor Ravenstein-Lith nodig. De Notitie integrale alternatieven en Beoordeling vormt dan de basis voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de start van een dergelijke  m.e.r.-procedure.

Het projectgebied

Het projectgebied omvat de uiterwaarden op de Brabantse en Gelderse Maasoevers tussen Ravenstein en Lith en de dijk aan Brabantse zijde. Dijkverbeteringsmaatregelen aan Gelderse zijde horen niet bij het project.


Betaalbaalbare (huur)woningen
2017-08-03

Kernachtig Wijchen wil ook betaalbare (huur)woningen.


Kernachtig Wijchen wil ook betaalbare (huur)woningen voor oudere Wijchense jongeren

Op 31 juli 2017 heeft de gemeente Wijchen een oproep geplaatst waarbij jongeren tussen de 18 en 22 jaar worden uitgenodigd om met de gemeente en de  woningcorporaties Talis en De Kernen te praten over de woonwensen van deze groep jongeren.  Kernachtig Wijchen vindt dit een uitstekend initiatief en past in de verdere uitwerking van de nieuwe Woonvisie.

“Naar aanleiding van dit bericht en een artikel in de Gelderlander van zaterdag jongstleden over  o.a. de wacht/zoektijden voor jongeren op een (huur)woning, is Kernachtig Wijchen door diverse inwoners benaderd.  Deze inwoners geven aan dat hun kinderen (zolderkamerjongeren) al vele jaren wachten op een betaalbare (huur)woning.  Daarnaast zijn er jongeren die na hun studie graag weer terugkomen naar Wijchen.  We hebben het dan niet alleen over jongeren tot 22 jaar maar met name ook over jongeren die ouder zijn,” licht Martijn Verharen namens Kernachtig Wijchen toe.

Verharen: “Door de krappe woningmarkt, het gegeven dat Wijchen nog maar een beperkt aantal woningen mag bouwen en de veel strakkere regelgeving m.b.t. het verkrijgen van een hypotheek, is huren vaak de enige optie.  Doordat de gemeente Nijmegen veel meer woningen mag bouwen hebben een aantal  jongeren de mogelijkheid om in Nijmegen een woning te huren, echter geven deze jongeren aan juist graag in Wijchen te willen wonen.

Daarom willen hebben we aan het college gevraagd of er ook een soortgelijk onderzoek komt voor de hierboven beschreven doelgroep van +22 jaar. En of er mogelijkheden zijn om de plannen voor het realiseren van extra (huur)woningen voor deze doelgroep te versnellen. Wellicht kan ook het opnieuw overwegen van semi-permanente woningen een optie zijn.


Thuis in Wijchen.
2017-07-24
Gemeente Wijchen woonvisie 2025!!!

Vierdaagse doorkomst Niftrik woensdag 19 juli 2017
2017-07-20

Vierdaagse doortocht Niftrik, landelijk nieuws!!!!

Omroep gelderland

https://youtu.be/pNsx2D_upWw

Onderstaande youtube door scrollen tot aan de 39ste min.

https://youtu.be/qNbMmI8nfDw

Foto's doortocht.

 


 

 

 


Verkeer van `Verkeersplaza`
Regionieuws NB oost

Struin kalender


Sponsors

de Haar keukens
Your Style
Buurtsuper Lamers
Van Stippent
Van Stippent vliegengordijnen
Frank Lemmers bouw
Autobedrijf A van den Berg